Kitten overeenkomst - Huize Fylgievold

Fylgievold
Noorse Boskatten
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kittens *new*

Verkoopovereenkomst


Foto van de kat hiernaast

Betreffende een Noorse boskat
Geboren in Cattery Fylgievold


Fokker: (naam Fokker)
(straatnaam)
(postcode en plaats)
tel: /Mob:
(email)
(vereniging) lid nummer:

Naam kitten: Fylgievold's
Geboortedatum:
Stamboomnr:
Geslacht:
Kleur:
Entingsdata:
Niesziekte/Chlamydia:
cocktail kattenziekte/
Niesziekte/ Chlamydia:
Chipnummer:

Ouders

Vader:
Stamboom/reg.nr:
Kleur:
Testen:

Moeder:
Stamboom/reg.nr:
Kleur:
Testen:

Overeengekomen koopsom voor bovengenoemde kat euro
In letters:
Reeds als voorschot betaald 0,00 euro
Eventueel bijkomende kosten (castratie) *,00 euro

De koper ontvangt het eigendomsbewijs en stamboom nadat de hele koopsom is voldaan. Indien betreffende registratiepapieren bij aflevering nog niet in het bezit zijn van de verkoper, dan verplicht verkoper zich deze direct na ontvangst aan koper toe te doen komen e.e.a. voor kosten van de verkoper.
*Fokker /verkoper draagt er zorg voor dat het dier bij aflevering zijn entingen heeft gehad, ontwormd is en door de dierenarts is nagekeken op algehele conditie.
Het vaccinatieboekje wordt bij aflevering overhandigd.
De fokker verklaart hierbij dat het bovengenoemde kitten op het moment van aflevering naar haar beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten en enigerlei parasieten en/of schimmels.

Met inbegrip van hetgeen hierboven en op pagina 1 vermeld is, gaat koper door ondertekening akkoord met hieronder genoemde voorwaarden:

1. De koper zal het dier een goed tehuis geven en met de nodige zorg en warmte omringen.
2. De koper zal direct een dierenarts raadplegen, wanneer de gezondheid van het dier daartoe aanleiding geeft.
3. De koper dient te zorgen dat het dier jaarlijks de herhalingsentingen krijgt en regelmatig ontwormd wordt.
4. De fokker verkoopt de kat met de volgende kwalificatie: Kater/poes
5. Aanspraken op vergoeding met betrekking tot de aankoopsom van de kat kunnen slechts in de volgende gevallen worden gehonoreerd:

6.1 Wanneer de kat binnen 24 uur na aankoop wordt onderzocht door een erkend dierenarts en deze constateert dat de kat niet in een optimale gezondheidstoestand verkeert, zal de verkoper de kat terug nemen. Er moet in zo'n geval een schriftelijke verklaring van de desbetreffende dierenarts worden overlegd die door hem met de hand is ondertekend. Naar keuze kan de koper dan de kat ruilen voor een andere kat, mits leverbaar, of de aankoopsom terugontvangen.
6.2 Wanneer binnen 6 maanden na aankoop een schriftelijke verklaring afgegeven word door een dierenarts (of de kliniek kleine huisdieren te Utrecht), dat de kat een geboorteafwijking heeft die verder leven onmogelijk maakt.
De eventuele gemaakte kosten kunnen niet verhaald worden op de fokker/verkoper.
Alleen als contact is geweest met de fokker/verkoper voordat de kat ge-euthaniseerd werd en deze ermee instemt heeft de koper recht op een vergoeding van de aankoopsom.
6. De koper heeft zich contractueel verplicht het dier NOOIT te verkopen, weg te geven of in te laten slapen zonder eerst de fokker/verkoper hiervan in kennis te stellen.

7. Herplaatsing:
Indien de koper door omstandigheden niet meer in staat is het kitten/de kat te behouden heeft de fokker het recht om met de koper een vervangend tehuis te zoeken. Tevens heeft de fokker bij verkoop het recht op de eerste koop. Bij het herplaatsen van de kat door de fokker, is de koper zich ervan bewust dat de fokker aan de koper alleen het bedrag zal restitueren, welke de fokker ontvangt bij het herplaatsen van de kat en welk bedrag nimmer hoger zal zijn dan de aankoopsom, verminderd met dierenartskosten, castratie en b.v. eventuele advertentiekosten, waarvan fokker schriftelijk bewijs zal overleggen. Mocht u om wat voor reden dan ook het dier niet meer kunnen verzorgen, dan wil de fokker u graag helpen met het zoeken naar een voor het dier goed tehuis.
8. Het kitten/de kat zal onder geen beding ontnagelt worden.
9. Indien het kitten/de kat buiten gelaten word zal dit uitsluitend in een beschermde ruimte of onder supervisie gebeuren.
10. Indien het gaat om een fokdier zal de kat uitsluitend met partners van het ras Noorse boskat gekruist worden en geen andere rassen.
11. Indien kat plotseling komt te overlijden zal er sectie worden verricht. Kosten worden betaald door de eigenaar en indien genoodzaakt fokker (50%/50%, van sectierapport word een kopie naar de fokker gesteurd.

12. Aanvullende bepalingen:
A: De fokker/verkoper kan niets garanderen over eventueel te behalen prijzen op shows, zoals best in varieteit, best in show etc. Dat is afhankelijk van de keurmeester en de concurrentie.
B: De koper verplicht zich om jaarlijks aan het einde van het jaar een foto van de kat op te sturen naar de fokker.
C: De fokker is niet aansprakelijk voor ziektes en aandoeningen indien de kat buiten loopt.


Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te :
datum:

Verkoper Koper


© 2002 - 2017 Fylgievold
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu